Informacije

+381 13 832-900

Saopštenje za akcionare

Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 28.06.2023. godine

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA 2023

1. Poziv za redovnu godišnju Skupštinu akcionara 28.06.2023.

2. Predlog Odluke o usvajanju Zapisnika sa Skupštine akcionara od 28.06.2022. godine

3. Predlog Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja za 2022. godinu

4. Predlog Odluke o raspodeli dobiti

5. Predlog Odluke o izboru revizora u 2023. godini

6. Zapisnik 28.06.2022.

7. Finansijski izveštaji, napomene i izveštaj revizora za 2022. godinu

8. PARKER RUSSELL D.O.O. PONUDA

9. AKSIOS PUNUDA 2023

10. KRESTON MDM PONUDA 2023

11. Predlog šefa računovodstva za izbor revizorske kuće u 2023. godini

12. Formular za glasanje u odsustvu

13. Punomoćje za glasanje


GODIŠNJI IZVEŠTAJI DRUŠTVA

2022.

Finansijski izveštaji za 2021. godinu

2020.

Izveštaj o održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara

Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju i godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu

Odluka o raspodeli neraspoređene dobiti za 2019. godinu

Odluka o izmeni statuta društva

Godišnji izveštaj o poslovanju STUP-a „VRŠAC“ A.D. za 2019. godinu

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

2019.

Izveštaj o održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara

Obaveštenje o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija

Odluka o raspodeli dobiti ostvarene u 2018. godini i isplati dividende

Odluka o razrešenju zastupnika Društva.pdf

Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju Društva za 2018. godinu

Godišnji dokument o objavljenim informacijama izdavaoca STUP VRŠAC A.D

2018.

Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju Društva za 2018. godinu

Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2018.god

2017.

Godišnji izveštaj Društva za 2017. godinu

Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2017. godinu, finansijskih izveštaja i napomena uz izveštaje

2016.

Godišnji izveštaj Društva za 2016. godinu

Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2016. godinu, finansijskih izveštaja i napomena uz izveštaje

2015.

Godišnji izveštaj Društva za 2015. godinu

Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2015. godinu, finansijskih izveštaja i napomena uz izveštaje

2013.

Kodeks korporativnog upravljanja

Scroll to Top