Informacije

+381 13 832-900

Saopštenje za akcionare

REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA 30.06.2024

Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara od 30.06.2024.god.

Poziv za redovnu Skupštinu akcionara 30.06.2024.

Materijal za redovnu sednicu Skupštine akcionara 30.06.2024. godine

Finansijski izveštaj STUP-a VRŠAC A.D. za 2023. godinu sa napomenama i izveštajem revizora

Formular za glasanje u odsustvu

Punomoćje za glasanje na Skupštini akcionara

GODIŠNJI IZVEŠTAJI DRUŠTVA

2022.

Finansijski izveštaji za 2021. godinu

Finansijski-izvestaji-napomene-i-izvestaj-revizora-za-2022.-godinu

2020.

Izveštaj o održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara

Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju i godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu

Odluka o raspodeli neraspoređene dobiti za 2019. godinu

Odluka o izmeni statuta društva

Godišnji izveštaj o poslovanju STUP-a „VRŠAC“ A.D. za 2019. godinu

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

2019.

Izveštaj o održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara

Obaveštenje o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija

Odluka o raspodeli dobiti ostvarene u 2018. godini i isplati dividende

Odluka o razrešenju zastupnika Društva.pdf

Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju Društva za 2018. godinu

Godišnji dokument o objavljenim informacijama izdavaoca STUP VRŠAC A.D

2018.

Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju Društva za 2018. godinu

Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2018.god

2017.

Godišnji izveštaj Društva za 2017. godinu

Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2017. godinu, finansijskih izveštaja i napomena uz izveštaje

2016.

Godišnji izveštaj Društva za 2016. godinu

Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2016. godinu, finansijskih izveštaja i napomena uz izveštaje

2015.

Godišnji izveštaj Društva za 2015. godinu

Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2015. godinu, finansijskih izveštaja i napomena uz izveštaje

2013.

Kodeks korporativnog upravljanja

Scroll to Top