#

Izveštaji i odluke

POLITIKA KVALITETA


- Promenjena je šifra delatnosti - nova šifra delatnosti je 4931


OBELODANJIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU


Godišnji izveštaj Društva za 2015. godinu
Izveštaj o reviziji u celini za 2015. godinu.pdf


OBELODANJIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU


U skladu sa čl.50 Zakona o tržištu kapitala STUP Vršac objavljuje:

Godišnji izveštaj društva za 2014. godinu (finansijske izveštaje)
- Bilans stanja
- Bilans uspeha
- Izveštaj o ostalom rezultatu
- Izveštaj o tokovima gotovine
- Izveštaj o promenama na kapitalu
- Statistički izveštaj


Izveštaj o revizji u celini
Izveštaj o poslovanju društva
Izjavu lica odgovornih za sastavljanje izveštaja


OBELODANJIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2013. GODINU


Godišnji izveštaj Društva za 2013. godinu


OBELODANJIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2012. GODINU


Godišnji izveštaj Društva za 2012. godinu
GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA
Polugodišnji izveštaji za 2012. godinu


OBELODANJIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2011. GODINU


Godišnji izveštaji za 2011. godinu
Finansijski izveštaji za 2011. godinu
Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2011.
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU Dan dividende
Izjava o šestomesečnom planu poslovanju drustva za prvo polugodište 2011godine.


OBELODANJIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2010. GODINU


Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.
Izveštaj o bitnom događaju - Dan dividende
Finansijski izveštaji za 2010. godinu
Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010
Izveštaj o bitnom događaju - Dan dividende


OBELODANJIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2009. GODINU


Finansijski izveštaji za 2009. godinu
Izveštaj o bitnom događaju - određivanje dana dividende


OBELODANJIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2008. GODINU


Izjava o šestomesečnom planu poslovanja društva za drugo polugodiste 2008. god.
Finansijski izveštaj za 2008.god
Napomene uz finansijske izveštaje
Izveštaj revizora
Izjava o šestomesečnom poslovanju društva za prvo polugodiste 2008. god.
Izveštaj o bitnom događaju - Izveštaj sa upravnog odbora akcionarskog društva


OBELODANJIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2007. GODINU


Finansijski izveštaji za 2007. god.
Izvestaj Revizora
Napomena uz finansijske izveštaje 2007. god.
Izjava o šestomesečnom poslovanju društva za drugo polugodiste 2007. god.
Izjava o šestomesečnom poslovanju društva za prvo polugodište 2007. god.


OBELODANJIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2006. GODINU


Finansijski izveštaji za 2006. god.
Izvestaj Revizora
Napomena uz finansijske izveštaje 2006. god.
Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju